Пројекти

Упутство за израду Основнe геолошкe картe Републике Српске 1:50.000

Упутство за израду Основне геолошке карте Републике Српске, 1:50.000 (удаљем тексту ГК-50), доноси Министар надлежног министарства енергетике и рударства Републике Српске, на основу  Закона о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске бр. 64/22). Носилац израде Упутства је Републички завод за геолошка истраживања.

Овим упутством уређује се изглед, намјена и начин израде ГК-50, методологија картирања магматских, седиментних и метаморфних стијена, методологија тектонских испитивања, као и начин и обим специјалних испитивања и осматрања геоморфолошких, минерагенетских, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, екогеолошких, палеомагнетских, сеизмолошких и других појава.

ГК-50 је резултат друге фазе регионалних геолошких истраживања територије Републике Српске. Израђује се за територију цијеле републике, ради што детаљнијег и потпунијег упознавања њене геолошке грађе и њених укупних геолошких потенцијала.

ГК-50 је важан и неизоставан дио „Геолошког информационог система Републике Српске“. Израђује се у складу са савременим софтверским програмима и алатима Географског Информационог Система (ГИС), који омогућују формирањe базе геолошких података Републике Српске. Основа информационог система код израде карата и њихових "слојева" је формирање базе података и њихова визуелизација, као и могућност њиховог каснијег процесирања кроз анализе, симулације и друге доступне геолошке начине обраде и евалуације података. Техника и структура израде ГК-50 у ГИС-у пружа флексибилност и могућност за проширење садржаја не само новим класама, ентитетима и атрибутима, него и за будуће технолошко еволуирање ГИС-а и нових компјутерских технологија.

Такође, ГК-50 је документациона карта која се формира по листовима Гриничке подјеле у размjери 1:50.000. Наведена топографска основа се користи и за израду финалне верзије геолошке карте. За теренски рад и израду радне верзије карте користе се листови размjере 1:25.000 или 1:10.000.

У областима изграђеним од терцијарних седимената, поред геолошке карте површине терена, израђује се и подповршинска карта која приказује геолошку грађу подине терцијарног покривача, а уколико се укаже практична потреба (појаве лежишта минералних сировина, појаве подземних вода и сл.) и карте карактеристичних терцијарних хоризоната.

ГК-50 је увjек праћена текстуалним приказом - Тумачем, у коме је дат детаљан опис геолошке грађе, генезе и историје стварања терена обухваћеног листовима површинске и подповршинске карте.


Преузми документ

Повратак на почетну страницу