Пројекти, остали научни пројекти

Минерално-сировински потенцијал територије општине Зворник

На подручју које захвата општина Зворник истражена су лежишта и регистроване појаве разних минералних сировина: метала, неметала, грађевинских материјала, минералних и питких вода, које представљају значајан привредни ресурс и богатство.
Дефинисане су рудоносне формације, а у оквиру њих рудне које су носиоци ових орудњења, што са аспекта геолошке науке омогућује реалну прогнозу у погледу откривања нових резерви, као и нових минералних сировина.
Изграђени су значајни капацитети за експлоатацију, припрему и прераду појединих минералних сировина.

Углавном су то резултати интензивних геолошких истраживања прије последњих ратних дешавања на просторима БиХ.

Рат је зауставио готово све истраживачке активности, а санација и покретње производње је на ниском нивоу.
Неки прерађивачки капацитети су престали са радом, а неки нови су у фази отварања.
С тим у вези Републички завод за геолошка истраживања из Зворника је урадио ову Студију са циљем обједињавања и допуњавања постојеће документације истраживања природних ресурса са којима Општина Зворник располаже, као и промоција тих ресурса према потенцијалним инвеститорима и проналажење најпогоднијих модалитета инвестирања.

Студија „Минерално-сировински потенцијал територије општине Зворник (стање, перспектива)“ урађена је поводом обиљежавања 600-те годишњице постојања Зворника, као допринос Републичког завода за геолошка истраживања „Геозавод“-Зворник на даљој афирмацији геолошких истраживања, проналажењу нових минералних ресурса и проширењу постојећих.
Студија је рађена на основу документације којом располаже Републички завод за геолошка истраживања из Зворника, као и Општина Зворник.

Посебно се истичу едиција „Минералне сировине Босне и Херцеговине“, као и бројни Пројекти, Извјештаји, Елаборати, Студије, као и сва остала документација наведена у списку коришћене литературе која се налази на крају Студије.

Заинтересовани за детаљније информације о лежиштима минералних сировина упућују се на изучавање изворне документације.
Добар дио те документације смо успјели да сакупимо и презентујемо у овој Студији са циљем да заинтересујемо евентуалног инвеститора у даља истраживања, а један дио документације везано за глиниште Улице и каменолом Планинци нисмо успјели пронаћи.

У Студији су описана сва лежишта за које смо пронашли податке (резерве и квалитет), као и појаве минералних сировина перспективних за даља истраживања, наведено је који објекти су активни, који су у фази додјеле концесије за експлоатацију, а који су слободни за евентуално нове инвеститоре.

Повратак на почетну страницу